Uudised
*

ÜLEVAADE

Puuetega inimesi on kõikjal maailmas ja igas ühiskonnakihis. Puuetega inimeste arv maailmas on suhteliselt suur. Puuetega inimeste protsent elanikkonna hulgas on piirkonniti suhteliselt sarnane. Seega asustuse tihenemisega suureneb ka puuetega linimeste arv. Viimsi valla elanikkond on viimastel aastatel pidevalt kasvanud, seega on eeldada ka puuetega inimeste arvu suurenemist vallas. Puuetega inimestel on õigus jääda oma kohalikku keskkonda ja saada vajalikku abi ja toetust tavalise hariduse-, tööhõive- ja sotsiaalteenuste raamides.

Viimsi  Invaühing asutati 26.mail 2004 aastal kooskõlas Viimsi valla arengukavaga, eesmärgiga toetada peamiselt Viimsi vallas elavaid puuetega lapsi ja noorukeid, ühendada nende vanemaid ja pakkuda üritusi ning psühholoogilist tuge kõigile ühinguga liituda soovinud puuetega inimestele ja nende esindajatele. Viimsi  Invaühing teeb koostööd kohaliku omavalitsusega ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukojaga.

Viimsi  Invaühingu missiooniks on liikmete huvide kaitsmine kohalikul tasandil, osaledes omavalitsuse tasandil sotsiaalhoolekandetöö arengukavade ja programmide valjatöötamises, tehes koostööd Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukogu ja erinevate puuetega inimestega tegelevate ühendustega.

Organisatsiooni tulevikunägemuseks on toimiv tugivõrgustik, mis pakub teenuseid ja vahendab informatsiooni.

MTÜ Viimsi Invaühing
a/a 221026358968
Randvere tee 13-14
Haabneeme, Viimsi
74001 Harjumaa